Všeobecné obchodní podmínky

OSVČ Anastasiia Naimushinova (NAVIAN.studio),  IČ:14436701, sídlem Walterovo náměstí, 158 00, Praha-Jinonice (dále jen „Dodavatel“).

1. Účel

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen ,,VOP“) je stanovit podmínky obchodních vztahů mezi Dodavatelem a jejími zákazníky, vznikající při obchodní činnosti Dodavatele, tj. při poskytování služeb v oblasti marketingu a reklamy, jakož také dalších služeb uvedených na internetových stránkách Dodavatele www.navian-studio.com.

2. Vymezení pojmů

2.1. Služby: Dodavatel poskytuje služby jako je návrh a realizace marketingových strategií, návrh a realizace výkonnostních kampaní, tvorba webových stránek a optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO), správa stránek a profilů na sociálních sítích, poradenství v oboru webové analytiky, poradenství v oblasti budování značky, příprava kreativních řešení, odborné poradenství v oblasti online marketingu a školení. Dodavatel poskytuje také ostatní služby které jsou individuálně sjednávány s Objednatelem. Jednotlivé dílčí Služby mohou zajišťovat partnerské obchodní společnosti Dodavatele, subdodavatelé či jednotliví profesionálové.

2.2. Objednatel: Objednatelem Služeb je fyzická nebo právnická osoba poptávající některou ze Služeb.

2.3. Smluvní strany: Smluvními stranami jsou Dodavatel a Objednatel.

2.4. Provozovatel: Provozovatel je vlastník webové stránky, reklamní sítě nebo PPC systému, na kterém je poskytován reklamní prostor, jehož správa či prodej je zprostředkován Dodavatelem.

2.5. Inzerce, reklama či reklamní kampaň: Inzercí, reklamou či reklamní kampaní se rozumí zadané veřejné oznámení, propagace, či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí, internetových vyhledávačů nebo jejich partnerů, zbožových srovnávačů, specializovaných inzertních systémů, PPC systémů či sociálních sítí, jejichž Provozovatele ve vztahu k Objednateli zastupuje Dodavatel, a to za účelem propagačního účinku sledovaného Objednatelem.

3. Zadávání služeb

3.1. Služby lze poskytovat na základě písemné, nebo emailové objednávky nebo smlouvy.

3.2. Dodavatel zašle Objednateli v návaznosti na jeho poptávku nabídku, která bude obsahovat podrobnou specifikaci Služeb, tj. zejména rozsah a specifikaci poskytovaných Služeb, termín plnění, cenu za poskytnutí Služeb, jakož také další podmínky poskytování Služeb (dále jen „Nabídka“). Současně s akceptací nabídky dochází mezi Dodavatelem a Objednatelem k uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, pokud je to s ohledem na specifikaci Služeb třeba.

3.3. Dodavatel je oprávněn vyžádat si od Objednatele další informace a podklady nezbytné k učinění Nabídky. Dodavatel není povinen Nabídku v návaznosti na poptávku Objednatele učinit.

3.4. Objednatel odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost jím poskytnutých informací uvedených v poptávce a/nebo v souvislosti s poskytováním Služeb a nese veškeré právní následky, jakož také povinnost k náhradě újmy v případě, ukáže-li se informace poskytnutá Objednatelem jako neúplná, nesprávná či nepravdivá. Objednatel není z důvodu nepravdivosti, neúplnosti či nesprávnosti jím poskytnutých informací požadovat po Dodavateli žádné plnění, uplatňovat nároky či požadovat náhradu újmy.

3.5. Smlouva mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká na základě řádné písemné akceptace Nabídky Objednatelem, která musí být provedena písemně (dále jen „Smlouva“). V případě, že Objednatel nezašle Dodavateli písemnou akceptaci Nabídky ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení, Nabídka zaniká.

3.6. Akceptací Nabídky vyjadřuje Objednatel svůj souhlas s podmínkami poskytování Služeb v plném rozsahu, jakož také se zněním VOP. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

3.7. V případě rozdílů mezi Smlouvou a podmínkami stanovenými ve VOP, má přednost individuální ujednání Smluvních stran obsažené ve Smlouvě.

3.8. Písemným potvrzením se objednávka pro Dodavatele stává závaznou. Za písemné potvrzení se považuje i e-mailová zpráva či jiná forma elektronické zprávy. Zahájení poskytování služeb je podmíněno splněním dohodnutých platebních či jiných podmínek uvedených ve smlouvě či objednávce.

3.9. Objednávka musí vždy obsahovat: IČO Objednatele; DIČ Objednatele; adresu sídla Objednatele; poštovní adresu Objednatele v případě, že je odlišná od adresy sídla; kontaktní osobu; telefon; e-mail; specifikaci služby; typ služby, termín poskytování služby a cenu.

3.10. Všechny podklady potřebné pro poskytování služeb musí poskytnout Objednatel Dodavateli nejpozději 5 pracovních dní před datem počátku poskytování dané služby. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost, která je potřebná k řádnému plnění služeb v období od uzavření smlouvy.

3.11. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování služeb v případě, že:

    • podklady dodané Objednatelem nejsou v souladu s požadavky Dodavatele, nebo jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami,
    • podklady nebyly dodány v termínu 5 pracovních dnů před počátkem poskytování služby,
    • požadavky Objednatele jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožují veřejný pořádek,
    • požadovaná služba svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům Dodavatele,
    • Objednatel  je v prodlení s uhrazením ceny za poskytování služeb Dodavatele.

4. Podmínky poskytování služeb

4.1. Dodavatel je povinen zajistit pro Objednatele Služby ve sjednaném rozsahu, při poskytování Služeb postupuje s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a zájmy Objednatele.

4.2. Dodavatel je oprávněn využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy avšak odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.

4.3. Dodavatel je oprávněn při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Objednatele. Dodavatel je však povinna si pokyny Objednatele v co nejkratším čase vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je Dodavatel v takovém případě oprávněna přerušit poskytování služeb. Odpovědnost Dodavatele za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Objednatelovi je vyloučena, jestliže Dodavatel postupoval v souladu s pokyny Objednatele.

4.4. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou možnou součinnost, informace a podklady potřebné k zajištění plnění povinností Dodavatelem dle Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

4.5. Objednatel je povinen jakékoliv zásahy, opravy, rozšíření či jiné změny týkající se výsledku Služeb předem konzultovat s Dodavatelem, přičemž je povinen respektovat ty podmínky, které označí Dodavatel jako podstatné pro zachování spolehlivé funkce výsledku Služeb.

4.6. Dodavatel neodpovídá za žádné újmy způsobené v důsledku Služeb, či jejich výsledku, do kterých bylo zasaženo Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

4.7. Objednatel uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti Dodavatele či URL adresy v referencích Dodavatele, a nebo jako součást promo aktivit Dodavatele.

4.8. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce třetím osobám, stejně tak jsou Smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost o podmínkách Smlouvy, informacích a skutečnostech získaných při poskytování Služeb. V případě porušení povinnosti zachování mlčenlivosti je Smluvní strana, která povinnost porušila, povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

4.9. Nastavení reklamních kampaní jsou intelektuálním vlastnictvím Dodavatele. Při ukončení smlouvy má Dodavatel právo odebrat veškerá nastavení reklamních kampaní vytvořená během spolupráce. V případě porušení povinnosti je Smluvní strana, která povinnost porušila, povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

5. Trvání smlouvy

5.1. Není-li dohodnuto jinak, uzavírá se Smlouva na dobu určitou, a to na 3 měsíce.

5.2. Neoznámí-li některá ze Smluvních stran nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím sjednané doby platnosti Smlouvy, že nemá zájem o pokračování v poskytování Služeb, dochází k automatickému prodloužení doby platnosti Smlouvy o stejnou dobu, na jakou byla sjednána, a to i opakovaně a za stejných podmínek jako jsou obsaženy v původní Smlouvě.

5.3. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze v případě opakovaného závažného porušení podmínek stanovených VOP a/nebo Smlouvou ze strany Dodavatele.

5.4. Objednatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu bez výpovědní doby za předpokladu, že výpověď bude podána v první polovině zúčtovacího období (v případě poskytování služeb spojených s reklamní činností, správou sociálních sítí) a jedná-li se o Služby hrazené na základě hodinových sazeb, budou Agentuře před podáním výpovědi uhrazeny v plné výši náklady, které již v rámci poskytnutých Služeb dle Smlouvy vynaložila, jedná-li se o Služby hrazené paušálem, bude Agentuře uhrazeno 70% ceny Služeb . Bude-li výpověď dle první věty podána v druhé polovině doby trvání Smlouvy, musí být před výpovědí Objednatele Agentuře uhrazena celá částka za poskytování Služeb. 

5.5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1998 a násl. občanského zákoníku.

5.6. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.

6. Finanční podmínky

6.1. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka, musí být připsána na účet Dodavateli nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet Dodavateli připsána řádně a včas, není Dodavatel povinen službu poskytnout. Objednatel bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena v termínu splatnosti zálohové faktury, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou nevratné a Dodavatel si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měl s vyřizováním objednávky, objednatel je současně povinen Dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny zakázky. 

6.2. V případě že ke zrušení smlouvy/dílčí objednávky ze strany Objednatele dojde v období do 3. dne včetně před ve smlouvě/dílčí objednávce sjednaným dnem zahájení tvorby díla, nemusí objednatel za toto zrušení platit Dodavateli žádný poplatek ani jinou sankci.

6.3. Oprávnění zrušit smlouvu/ dílčí objednávku objednatelem se nevztahuje na smlouvy/ dílčí objednávky v případě, jedná-li se o barterové plnění.

6.4. K řádně uhrazeným platbám, podle platebního kalendáře (není daňovým dokladem dle § 31 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – dále jen „zákon o DPH“), který je součástí smlouvy se daňové doklady (faktury) vystavují do 5 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat den přijetí platby nebo poslední den, kterým podle Smlouvy končí poskytování služeb a to dle toho, která skutečnost nastane dříve.

6.5. V souladu s § 21 odst. 8 zákona o DPH  v případech, kdy je smlouva o poskytování služeb dohodnuta na dobu delší než je 12 měsíců se za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění považuje poslední den 12. kalendářního měsíce. Faktura, daňový doklad, bude vystavená do 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

6.6. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena ve výši stanovené příslušnou smlouvou (objednávkou) a pod variabilním symbolem, který je na příslušné smlouvě (objednávce) uvedený.

6.7. Doba splatnosti faktur je 5 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

7. Ukončení smlouvy

7.1. V případě, že si Objednatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku a podepsanou smlouvu, může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho (1) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi Objednatele.

7.2. Veškeré vzniklé náklady či postihy, jež vzniknou v důsledku předčasného ukončení spolupráce ze strany Objednatele, hradí Objednatel. Hradil-li některé z nich Dodavatel, je Objednatel povinen je Dodavateli bezodkladně odškodnit v plném rozsahu.

7.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služeb nebo jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů nebo poskytnutím jiné součinnosti ze strany Objednatele je Dodavatel oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit, a to s okamžitou platností.

7.4. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

7.5. Ukončením smlouvy není dotčeno právo Dodavatele na úhradu služeb poskytnutých v době trvání smlouvy. Byla-li smlouva ukončena Objednatelem nebo z důvodů na straně Objednatele a nevzniklo-li Dodavateli právo na úhradu ceny některých služeb, je Dodavatel oprávněn požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

7.6. Ukončením smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

8. Reklamace

8.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Dodavatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Objednateli nenáleží, pokud již před poskytnutím služby věděl o její vadě či pokud Objednatel vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím součinnosti.

8.2. Objednatel musí uplatnit reklamaci písemně, na adresu sídla Dodavatele, nebo kontaktní e-mail Dodavatele (digital@navian-studio.com). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být Objednatelem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoliv z těchto lhůt právo Objednatele namítat vady služeb zaniká.

8.3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé produkty a služby dle zákona. Dodavatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

8.4. Objednatel je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: označení Objednatele a příp. i koncového zákazníka, název služby, číslo objednávky, sjednaný termín poskytování služby, podrobný popis reklamované vady.

8.5. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený Dodavatelem trvající po dobu delší než 24 hodin.

8.6. Námitky vůči vystaveným fakturám je Klient povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Dodavatele s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Dodavatel si vyhrazuje právo neposkytnout Služby v případech, kdy jí v tom brání vyšší moc, provozní tísňové situace, vyhlášení stavu nouze či karantény, či z důvodu jakékoliv okolnosti, jež nastala nezávisle na vůli Dodavatele, nebylo možné ji rozumně předvídat a brání jí v plnění Smlouvy či její části, a jestliže nelze rozumně požadovat, aby Dodavatel tuto překážku nebo její následky včas odstranil. V takových případech jsou Dodavatel a Objednatel bez odkladu povinni obnovit jednání o Smlouvě s tím, že Služby či jejich část může být poskytnuta v náhradním termínu, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž Objednatel nemá v tomto případě nárok na náhradu vzniklé újmy. Objednatel má právo na vrácení sjednané ceny za Služby v rozsahu, ve kterém převyšuje náklady Dodavatele již vynaložené v rámci poskytování Služeb.

9.2. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky.

9.3. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

9.4. Objednatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů a jejich soulad s právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že dodané podklady nebudou v souladu, odpovídá Objednatel Dodavateli za veškerou způsobenou škodu i nemajetkovou újmu. Klient odpovídá rovněž za to, že předané podklady jsou správné a úplné.

9.5. Objednatel souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být Dodavatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC systémů, atd.

9.6. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i forma e-mailové zprávy.

9.7. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem (resp. potvrzené objednávky). V případě rozporů mezi obsahem smlouvy (resp. potvrzené objednávky) a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva (resp. potvrzená objednávka).

9.8. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

9.9. Dodavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů přede dnem její účinnosti. Objednatel je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena Dodavateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.

9.10. Vyžadují-li tyto obchodní podmínky písemnou formu jakéhokoliv úkonu, považuje se za ně i emailová komunikace.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 25. října 2022.